قرآن و ناپلئون

((قرآن )) را باز کرد، آیاتى چند از ((قرآن )) تلاوت کرد و معنى نمود، و دوباره به خانه برگشت ، ((شب را باز غرق فکر بود)).
روز سوم ، به کتابخانه برگشت ، بخواست ناپلئون ، چند آیه از ((قرآن )) را مترجم برایش خواند و ترجمه کرد، از کتابخانه بیرون آمدند. ناپلئون پرسید: ((این کتاب مربوط به کدام ملّت است ؟))
مترجم گفت : ((مربوط به مسلمانان است ، و اینان معتقدند: که این قرآن است و از آسمان به پیامبر عظیم الشاءن آنها نازل گردیده )).
ناپلئون دو جمله گفت : یکى به نفع مسلمین ، ویکى به ضرر مسلمانان .
آنکه به نفع مسلمانان از دهان این مرد سیاسى بیرون آمد، این بود که گفت : من از این کتاب استفاده کردم ، واین طور احساس نمودم که : ((اگر مسلمین از دستورات جامع این کتاب استفاده کنند ذلّت نخواهند دید.))
آن کلمه اى را که به ضرر اسلام گفت ، این بود:
((تازمانیکه این قرآن در بین مسلمین حکومت کند، ودر پرتو تعالیم عالیه این برنامه جامع ، زندگى کنند، مسلمین تسلیم ما نخواهند شد، مگر ما بین آنها و قرآن جدایى بیفکنیم .)) (2)
مستضعفان را تاابد بانک رهائى است (قرآن )
بر فرق ظالم تیغ بران است قرآن
درتیره شبهاى فساد و فتنه وظلم
نور درخشان است وفرقان است قرآن
در نیمه هاى شب انیس عاشقان است
روح شهامت هاى مردان است قرآن
تا اى برادر مهر قرآن دردل ماست
تابرمن وماوتوسلطانست قرآن
دشمن ظفر برما نخواهد یافت هرگز
فتح ظفر را اصل وبنیان است قرآن
گرعاشق دیدار گلهاى بهشتید
صدها بهشت وباغ رضوان است قرآن
صدّیق رابا عشق قرآن پروریدند
آرى مسلمان را دل وجان است قرآن
(حجة الاسلام صدیق عربانى )

1- سوره اسراء، آیه 9.
2- هماى سعادت : ج 1 ص 70.

تهیه و تنظیم:محمد رضا صفری

منبع:yamojir.com

/ 0 نظر / 15 بازدید