توجه ... توجه ... !

خوهرا و برادرا چه بخواهیم و نخواهیم آخرش باید بریم پیش خودش ...
ولی این مهم که شرمنده پیشش نریم ...
با دستانی پراز گناه پیشش نریم ...
خدایا توبه ....خدایا من رو ببخش...خدایا اشتباه کردم....

توجه... توجه...
/ 0 نظر / 9 بازدید